لاتَقولُوا بِألسِنَتِكُم ما يَنقُصُ عَن قَدرِ كُم ……. چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد امام حسین (ع)
  • سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷
تلفن ها
پیوند ها
حوزه ریاست و روابط عمومی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشگاه احمد رضی 2085 33690591 33690595
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی بابک توکلی 2095 33690571 33690582
مسئول دفتر رئیس دانشگاه علی مرادی 2085 33690591 33690595
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی سعید رهسپار 2115 33690572 33690582
کارشناس روابط عمومی محمد یحیایی 2095 33690571 33690582
کارشناس حوزه ریاست صغری اخگری 2094 - -
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حسن قلی زاده 6283 33690605 33690606
مدیر امور اداری فردین کمایی 6303 33690610 -
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری محمد دوستار 6301 33690551 33690605
مدیر امور مالی سعید مسعودی 6284 33690601 -
رئیس اداره کارگزینی و رفاه فیروز همرنگ پور 6315 33690598 -
رفاه کارکنان محمدابراهیم رجب پور 6304 33690608 -
اداره دریافت و پرداخت صادق عمویی 6296 - -
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فرهاد شیرینی 2060 33690983 33690826
مدیر تحصیلات تکمیلی سعید کتابچی 2081 33690548 33690589
مدیر امور آموزشی محمدرضا آقامعالی 2117 33690525 33690525
اداره فارغ التحصیلان علیزاده 2116 - -
معاونت دانشجویی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون دانشجویی علی باستی 2030 33690033 33690180
مدیر دانشجویی علیرضا فرحبخش 2030 33690033 33690034
معاونت پژوهش و فناوری

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون پژوهش و فناوری سید ضیاءالدین میرحسینی 6002 33690338 33690447
مدیر پژوهش و فناوری مجید آروند 6002 33690338 -
مرکز رشد واحدهای فناور سید حسین پیمان - 33341951 -
مسئول دفتر و مدیر امور عمومی معاونت نصرت امیدی 6002 33690338 -
مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه محمود مرادی 6033 33690242 -
رئیس اداره چاپ و انتشارات افشین عموزاده 6043 33690245 -
مسئول دفتر مقیم صنایع دفاع در دانشگاه سید محسن حسینی گلکو 6017 33690387 -
امور مالی معاونت فاطمه حیدری 6020 33690253 -
متصدی دبیرخانه محمد بخشوده 6004 - -
عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری مجتبی مصداقی 6020 33690253 -
کارشناس طرح های پژوهشی فرشته نصیرزاده 6009 33690370 -
حوزه پژوهش صدیقه مرادی 6009 33690370 -
کارشناس انتشارات زهرا فره وشی 6014 33690245 -
کارشناس ارتباط با جامعه یدالله قاسمی 6022 33690242 -
کارشناس مرکز رشد زهرا ملکشاهی - 33341960 -
کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه زهرا اصغری 6017 33690387 -
انباردار غلامرضا شاد 6021 - -
کارپرداز هادی محمدزاده 6037 33690253 -
متصدی دفتر و راننده عیسی شاکری نیا 6108 33690338 -
معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون فرهنگی و اجتماعی فاطمه کریمی 2150 33690521 33690484
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی علی یعقوبی 2026 33690521 33690484
کارشناس امور فرهنگی الهام افلاکیان دوست 2127 - -
کارشناس انجمن علمی صغری زارع 2146 - -
کارشناس امور قرآنی محمدرضا محبوب 5138 - -
کارشناس کانون های فرهنگی و هنری یزدان خوشحال 2182 - -
کارشناس تشکلهای اسلامی علی اکبر حسین خواه 2143 - -
کارشناس نشریات رضا جوادی 2144 - -
کارشناس امور فرهنگی مریم قنادی 2149 - -
دانشکده علوم کشاورزی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
ریاست دانشکده احد صحراگرد 5050 33690282 33690281
معاون آموزشی 5027 33690090 -
معاون پژوهشی 5037 33690323 -
مدیر آموزش مهیار رفعتی فرد 5065 33691007 -
مدیر امور عمومی فرزاد شیرزاد 5030 33690459 -
ماشین آلات 5006 33690453 -
مرکز کامپیوتر 5019 33690463 -
حسابداری - 33691008 -
دانشکده علوم پایه

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
دفتر رئیس دانشکده - 33367343 33367066
معاونت اداری مالی - 33333648 -
کتابخانه - 33320967 -
نگهبانی - 33367023 -
تلفنخانه - 33343630 -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشکده حمید محبی - 33690685 33690675
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - 33690260 33690815
معاونت پژوهش و فناوری - 33690260 33690815
معاونت اداری و مالی - 33690166 -
دفتر پژوهشی، نشریات و کتابخانه - 33690357 -
مدیر گروه آموزش - 33690257 -
اداره تربیت بدنی و مدیر امور عمومی - 33690259 -
سایت کامپیوتر - 33690258 -
نقلیه - 33690261 -
خوابگاه - 33690162 -
سلف سرویس - 33690102 -
پردیس دانشگاه گیلان

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس پردیس دانشگاهی ارسلان دمیرچی - 33321999 33327022
ــــــــــــــ یا ــــــــــــــ
داخلیمستقیمفکس

X
آئین نامه داخلی هیأت امنا

در اجراي بند الف ماده ۷ قانون تشكيل هياتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي آيين نامه داخلي هيات امناء به شرح ذيل مي باشد:

ماده ۱- جلسات عادي هيات امناء حداقل ۲ بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروري بنا به تقاضاي هر يك از اعضاء و موافقت رئيس هيات تشكيل مي شود.
ماده ۲ – دستور جلسات را دبير هيات امناء از طريق دفتر هياتهاي امناء با تاييد رئيس هيات امناء تعيين خواهد كرد.
تبصره: هر يك از اعضاي هيات امناء مي توانند پيشنهاد خود را براي دبير هيات ارسال نمايند تا با رعايت اولويت در دستور كار قرار گيرد.
ماده ۳- دبير هيات دعوت براي تشكيل جلسات عادي را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پيشنهادها و مستندهاي مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاريخ تشكيل در جلسه ارسال مي نمايند. در موارد اضطراري كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد يك هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهاي جلسه اقدام خواهد شد.
ماده ۴- جلسات هيات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با رياست وزير علوم، تحقيقات و فنآوري رسميت مي يابد و تصميمات با آراي موافق نصف به علاوه يك كل اعضاي حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوي آراء، راي طرفي كه رئيس هيات امناء با آن هم راي بوده است مصوب تلقــي مي شود.
ماده ۵- خلاصه مصوبات شامل خلاصه مذاكرات و متن مصوبات خواهد بود كه آخرين صفحه صورتجلسه را كليه اعضاي هيات امناء امضا خواهند نمود. ضمناً ذيل تمامي صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هياتهاي امناء خواهد بود.
تبصره ۱: صورتجلسه پس از تأييد وزير علوم، تحقيقات و فنآوري توسط دفتر هياتهاي امناء براي اجرا ابلاغ مي گردد.
تبصره ۲: يك نسخه از مصوبات هيات امناء توسط دبير براي امضاء ارسال مي گردد.
ماده ۶- به منظور كارشناسي و بررسي تخصصي موضوعات طرح شده در دستور جلسه هيات امناء كميسيوني تحت عنوان كميسيون دائمي هيات امناء طبق دستور العمل پيوست اين آيين نامه تشـــكيل مي شود.
تبصره ۱- كميسيون دائمي با استفاده از نظرات تخصصي و كارشناسي نسبت به بررسي و تنظيم بودجه تفصيلي اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و اختصاصي و ساختار تشكيلاتي و بررسي گزارش عملكرد سالانه و ساير موارد ارجاعي دانشگاه اقدام مي كند و نتيجه بررسي تصميمات به همراه گزارش توجيهي لازم از سوي دبير هيات امناء در دستور كار هيات امناء قرار خواهد گرفت.
ماده ۷ – اعضاي هيات امناء خود در جلسات شركت مي نمايند و چنانچه يكي از اعضاء نتواند در جلسه شركت كند با اعلام قبلي مراتب را كتباً به دبير هيات اطلاع مي دهد.
تبصره ۱: چنانچه امكان شركت وزير علوم، تحقيقات و فنآوري وجود نداشته باشد، نماينده تام الاختيار خود را براي شركت در جلسه معرفي خواهند نمود.
تبصره ۲: در صورت عدم حضور هر يك از اعضاء در دو جلسه متوالي يا سه جلسه غير متوالي عادي بدون عذر موجه، از سوي رئيس هيات امناء اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخيص موجه بودن آن حسب گزارش دبير، با رئيس هيات امناء خواهد بود.
اين آئين نامه در ۷ ماده و ۶ تبصره و يك پيوست در جلسه مورخ ۲۰/۸/۸۳ هيات امناء به تصويب رسيد.

سامانه های الکترونیک
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
کد پستی 4199613776
مجتمع دانشگاه گیلان