لاتَقولُوا بِألسِنَتِكُم ما يَنقُصُ عَن قَدرِ كُم ……. چيزى را بر زبان نياوريد كه از ارزش شما بكاهد امام حسین (ع)
  • شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
تلفن ها
پیوند ها
حوزه ریاست و روابط عمومی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشگاه احمد رضی 2085 33690591 33690595
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی بابک توکلی 2095 33690571 33690582
مسئول دفتر رئیس دانشگاه علی مرادی 2085 33690591 33690595
رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی سعید رهسپار 2115 33690572 33690582
کارشناس روابط عمومی محمد یحیایی 2095 33690571 33690582
کارشناس حوزه ریاست صغری اخگری 2094 - -
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حسن قلی زاده 6283 33690605 33690606
مدیر امور اداری فردین کمایی 6303 33690610 -
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری محمد دوستار 6301 33690551 33690605
مدیر امور مالی سعید مسعودی 6284 33690601 -
رئیس اداره کارگزینی و رفاه فیروز همرنگ پور 6315 33690598 -
رفاه کارکنان محمدابراهیم رجب پور 6304 33690608 -
اداره دریافت و پرداخت صادق عمویی 6296 - -
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فرهاد شیرینی 2060 33690983 33690826
مدیر تحصیلات تکمیلی سعید کتابچی 2081 33690548 33690589
مدیر امور آموزشی محمدرضا آقامعالی 2117 33690525 33690525
اداره فارغ التحصیلان علیزاده 2116 - -
معاونت دانشجویی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون دانشجویی علی باستی 2030 33690033 33690180
مدیر دانشجویی علیرضا فرحبخش 2030 33690033 33690034
معاونت پژوهش و فناوری

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون پژوهش و فناوری سید ضیاءالدین میرحسینی 6002 33690338 33690447
مدیر پژوهش و فناوری مجید آروند 6002 33690338 -
مرکز رشد واحدهای فناور سید حسین پیمان - 33341951 -
مسئول دفتر و مدیر امور عمومی معاونت نصرت امیدی 6002 33690338 -
مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه محمود مرادی 6033 33690242 -
رئیس اداره چاپ و انتشارات افشین عموزاده 6043 33690245 -
مسئول دفتر مقیم صنایع دفاع در دانشگاه سید محسن حسینی گلکو 6017 33690387 -
امور مالی معاونت فاطمه حیدری 6020 33690253 -
متصدی دبیرخانه محمد بخشوده 6004 - -
عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری مجتبی مصداقی 6020 33690253 -
کارشناس طرح های پژوهشی فرشته نصیرزاده 6009 33690370 -
حوزه پژوهش صدیقه مرادی 6009 33690370 -
کارشناس انتشارات زهرا فره وشی 6014 33690245 -
کارشناس ارتباط با جامعه یدالله قاسمی 6022 33690242 -
کارشناس مرکز رشد زهرا ملکشاهی - 33341960 -
کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه زهرا اصغری 6017 33690387 -
انباردار غلامرضا شاد 6021 - -
کارپرداز هادی محمدزاده 6037 33690253 -
متصدی دفتر و راننده عیسی شاکری نیا 6108 33690338 -
معاونت فرهنگی و اجتماعی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
معاون فرهنگی و اجتماعی فاطمه کریمی 2150 33690521 33690484
مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی علی یعقوبی 2026 33690521 33690484
کارشناس امور فرهنگی الهام افلاکیان دوست 2127 - -
کارشناس انجمن علمی صغری زارع 2146 - -
کارشناس امور قرآنی محمدرضا محبوب 5138 - -
کارشناس کانون های فرهنگی و هنری یزدان خوشحال 2182 - -
کارشناس تشکلهای اسلامی علی اکبر حسین خواه 2143 - -
کارشناس نشریات رضا جوادی 2144 - -
کارشناس امور فرهنگی مریم قنادی 2149 - -
دانشکده علوم کشاورزی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
ریاست دانشکده احد صحراگرد 5050 33690282 33690281
معاون آموزشی 5027 33690090 -
معاون پژوهشی 5037 33690323 -
مدیر آموزش مهیار رفعتی فرد 5065 33691007 -
مدیر امور عمومی فرزاد شیرزاد 5030 33690459 -
ماشین آلات 5006 33690453 -
مرکز کامپیوتر 5019 33690463 -
حسابداری - 33691008 -
دانشکده علوم پایه

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
دفتر رئیس دانشکده - 33367343 33367066
معاونت اداری مالی - 33333648 -
کتابخانه - 33320967 -
نگهبانی - 33367023 -
تلفنخانه - 33343630 -
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس دانشکده حمید محبی - 33690685 33690675
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - 33690260 33690815
معاونت پژوهش و فناوری - 33690260 33690815
معاونت اداری و مالی - 33690166 -
دفتر پژوهشی، نشریات و کتابخانه - 33690357 -
مدیر گروه آموزش - 33690257 -
اداره تربیت بدنی و مدیر امور عمومی - 33690259 -
سایت کامپیوتر - 33690258 -
نقلیه - 33690261 -
خوابگاه - 33690162 -
سلف سرویس - 33690102 -
پردیس دانشگاه گیلان

واحد شخص داخلی مستقیم فکس
رئیس پردیس دانشگاهی ارسلان دمیرچی - 33321999 33327022
ــــــــــــــ یا ــــــــــــــ
داخلیمستقیمفکس

X
يادگيری الکترونيکی | پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۸۵ ۱۹:۳۹:۲۰
يادگيری الکترونيکی

اسماعيل خالقي ، عضو هيأت علمي گروه مهندسي مكانيك
khaleghi@guilan.ac.ir

————————————-

مقدمه :

امروزه با در اختيار داشتن فناوريهای اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پيشرفته، امکان برقراری سريع ارتباط و تبادل اطلاعات بيش از پيش ميسرگرديده است . افراد در هرکجا که باشند می توانند آخرين اطلاعات مورد نياز خود را در هر زمينه ای دريافت کنند. اما بی شک ، بيشترين تاثير فناوريهای اطلاعاتي  و ارتباطی بر نهادهای آموزشی بوده است . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محيط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پيدا کند و يادگيری به جای آموزش مورد نظر قرار گيرد .
يادگيرنده بايد در يادگيری مشارکت فعال داشته باشد و درباره اطلاعاتی که به دست می آورد يا منتقل می کند بحث نمايد و فناوری اطلاعات اين امکان را برای يادگيرندگان فراهم کرده که بتوانند به تبادل اطلاعات بپردازند . ماداميکه فناوريها درحال تغيير هستند ، نحوه ارائه آموزش نيز دچار تحول می گردد و با توجه به اينکه نحوه يادگيری افراد به شکلهای متفاوت متغير است ، بنابراين بايستی اصول کلی زير را در نظر گرفت :
آموزش بايد براساس يادگيری افراد بنا شده باشد ، زيرا وقتی که سخن از يادگيری است، يک شيوه يکسان برای همه افراد وجود ندارد و نمی توان همه را دريک سطح در نظرگرفت و به آنها آموزش داد ، بلکه آموزشها را بايستی بر اساس استعداد ، نوع نياز و سطح کاربرد یادگيرنده ارائه نمود .
آموزش بايد براساس رسيدن به هدف خاص، طرح ريزی و در برنامه اجرايی آن نيز از روش تکاملی استفاده شود .
بايد از آخرين فناوريهای روزجهت هرچه سودمندترکردن برنامه های اجرايی و دستيابی به نتايج مطلوبتر بهره برد .

  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات دريادگيري


فناوری اطلاعات و ارتباطات درمدت زمان کوتاهی که از پيدايش آن می گذرد توانسته است تغييرات فراوانی را درنحوه زندگی  بشر به وجود آورد . يکی از زمينه هايی که سهم عمده ای از اين تغييرات را به خود اختصاص داده است ،  يادگيری است . نقش فناوريهای اطلاعاتی و ارتباطی درچرخه يادگيری از اهميت فراوانی برخوردار است  . دريادگيری به شيوه سنتي، فرد مجبور است که به طور مداوم بخواند و بنويسد و ارتباط تقريبا يک  طرفه برقرار است . يادگيرنده مجبور است آنچه را به وی آموزش می دهند ياد  بگيرد اما يادگيری های مبتنی برفناوريهای نوين اطلاعاتی ، با  ايجاد تغييرات بنيادين در مفاهيم آموزش سنتي، توانسته است  بسياری از ناکارآمديهای نظامهای آموزشی را رفع کرده و دگرگونی های اساسی را درآموزش به وجود آورد . با استفاده از دنيای مجازی در يادگيري، می توان به روشهای نوين و کارآمدی از يادگيری دست پيدا کرد .
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش ، شيوه جديدی از يادگيری را به وجود آورده است ، به طوريکه يادگيری تنها به صورت حضوری انجام نمی شود بلکه در محيطهايی غير از کلاس نيز امکان پذير می باشد ، و می توان منابع و اطلاعات آموزشی را به راحتی با ساير يادگيرندگان به اشتراک گذاشت . علاوه بر اين امر يادگيری منحصر به زمان و ساعت خاصی نمی شود و يادگيردنده قادر است در هر ساعت از شبانه روز به امر يادگيری مشغول شود .  اين تحول سبب تغيير نقش معلم و نيز نقش کتابخانه ها شده است .

  مفهوم يادگيری الکترونيکي


همانگونه که فناوری اطلاعات و ارتباطات در بسياری از فرايندهای کاری روزمره همانند بانکداری الکترونيکي، تجارت الکترونيکي، پست الکترونيکی ، دولت الکترونيکی و … مورد استفاده قرار
می گيرد ، حوزه يادگيری الکترونيکی يا E-Learning   از اين نوع فناوری بهره برده است . حذف محدوديتهای مکان، زمان و سن يادگيرنده که روزگاری دسترس ناپذير به نظرمی رسيدند، امروز ديگر محدوديتهای بزرگی به نظر نمی رسند . از طرفی بايد توجه داشت که به وجود آمدن نيازهای گسترده و جديد در ميان جوامع با ادامه استفاده از روشهای سنتی نظام آموزشی قابل تامين نيست . يادگيری مبتنی بر رايانه،  يادگيری مبتنی برفناوری اطلاعاتی ، کلاس مجازی ، کتابخانه های مجازی و … راه را برای پيدايش شيوه های نوين آموزش، هموار ساخته است .
به لحاظ لغوي، به مجموعه فعاليتهای آموزشی که با استفاده از ابزارهای الکترونيکی اعم از صوتي، تصويري، مخابراتی ، شبکه و رايانه ای بطور  مجازی صورت بگيرد يادگيری الکترونيکی  گفته می شود . يادگيری الکترونيکی نه تنها سرعت انتقال دانش را بالا برده است ، بلکه روش انتقال دانش را نيز از فردی به فرد ديگر تغيير می دهد .
به طور کلی می توان  برخی از مزايای يادگيری الکترونيکی را بصورت زير برشمرد :
۱ – عدم نياز به حضور فيزيکی استاد و دانشجو در کلاس درس
از آنجا که در اين شيوه آموزشی کليه ارتباطات از طريق اينترنت و ديگر ابزارهای الکترونيکی انجام می شود ، لزومی به حضور  فيزيکی استاد و دانشجو در کلاس نيست ، تنها کافيست دانشجو يا استاد از طريق يک دستگاه کامپيوتر از منزل يا نزديکترين مرکز متصل به پايگاه اصلی با استفاده از شبکه اينترنت يا اينترانت  ، به سايت متصل شوند و از امکانات آن استفاده کنند . اين امر خود سرمنشاء مزايای ديگری است ، زيرا  با اين اوصاف ديگری نيازی به صرف هزينه برای ساختمان سازی مجتمع های آموزشی نيز نخواهد بود . از سوی ديگر در شهرهای بزرگ منجر به کاهش رفت و آمد در شهر و در نتيجه کمتر شدن ترافيک شهری و آلودگی هوا و ديگر مزايا می شود .
 
۲- عدم وابستگی کلاس درس به زمان خاص
هر چند بخشی از سيستم يادگيری الکترونيکی  از تکنولوژيهای Teleconferencing و مانند آن  پشتيبانی می شود ، ولی بخش قابل توجهی از اين سيستم  مبتنی بر دروسی است که  از طريق ديگر منابع بصورت ديجيتال ذخيره شده و از طريق بانکهای اطلاعاتی و يا نرم افزارها به دانشجو ارائه می شود و هر زمان که  يادگيرنده اراده کند می تواند محتوی درسی را دريافت نموده و  به امر يادگيری مشغول شود . بنابراين اين سيستم برای افراد شاغل که وقت آزاد محدودی برای تحصيل دارند کاملاً مناسب است ، از سويی آن دسته از يادگيرندگان که علاقه و يا استعداد يادگيری بيشتری دارند لازم نيست هم پای ساير يادگيرندگان مطالب را فرا گيرند بلکه قادرند محتوی در اختيار گذارده شده را در مدت زمان سريعتری فراگيرند .
 
۳- کيفيت بالاتر ارائه دروس آموزشی

در روش سنتی ، درس معمولاً توسط يک استاد ارائه می شود که اين امر مطلوب به نظر نمی رسد ، در اين روش کيفيت مطالب ارائه شده در کلاس به پارامترهای زيادی وابسته است . به عنوان مثال اگر جلسه ای استاد درس کسالت داشته باشد اين مساله
می تواند بر کيفيت مطالب ارائه شده در آن جلسه تاثير منفی بگذارد . همچنين پارامترهای محيطی از قبيل سرما ، گرما و …. نيز می تواند  بر کيفيت آموزش تاثير منفی بگذارد .
 در حالی که در يادگيری الکترونيکی  اين مشکلات وجود  نداشته و در اين شيوه آموزشی دروس توسط تيم های مجرب آماده شده و  با استفاده از تکنولوژيهای مدرن و متنوع
چند رسانه ای به نحو مطلوبی ارائه می شوند . علاوه بر آن ممکن است دانشجو  در کلاس سنتی بر اثر مسائلی ، گيرايی خوبی نداشته باشد و چون مطالب فقط يکبار ارائه می شود ، بنابراين کيفيت آموزش پايين می آيد ، در صورتيکه در سيستم های يادگيری الکترونيکی اين محدوديت وجود ندارد و دانشجو می تواند به دفعات مطالب ارائه شده در جلسه را مشاهده نمايد و از اين لحاظ کيفيت آموزش تا حدود قابل توجهی بهبود می يابد .
 
۴- پشتيبانی از تعداد زياد دانشجويان در يک کلاس

در مراکز آموزشی سنتی معمولاً به خاطر محدوديت ظرفيت کلاسها و همچنين کاهش بازدهی ، اين مشکل وجود دارد که دانشجويان ممکن است به خاطر تکميل ظرفيت کلاسها  نتوانند در دروس مورد علاقه خود ثبت نام کنند . اين مشکل طبعاً در سيستم يادگيری  الکترونيکی وجود ندارد و دانشجويان ثبت نام شده در يک کلاس درس می تواند هزاران نفر باشد . اين مسئله خود تا حدودی زيادی به کاهش هزينه های آموزش عالی کمک می نمايد .
 
۵- بالا بردن سطح علمی جامعه بخصوص نسل جوان

در دانشگاهها معمولاً بخاطر محدوديت امکانات از لحاظ مکان، اساتيد و …. هر ساله تعداد محدودی از طريق آزمونهايی که برگزار می شود موفق به ورود به دانشگاه می شوند و گروه عظيمی از کسانی که در آزمونها شرکت می کنند شانس ادامه تحصيل در دانشگاه را از دست می دهند . ولی در مراکز آموزش الکترونيکی اين محدوديتها وجود ندارد. بنابراين تمامی افراد علاقمند به تحصيل شانس ادامه تحصيل را در اين مراکز پيدا می کنند و  اين امر مطمئناً در بالا بردن سطح علمی و فرهنگی جامعه جوان کشور می تواند بسيار مؤثر باشد .
از سوی ديکر بعلت برخی از قوانين و مقررات جاری حاکم بر آموزش عالی کشور ، بسياری از افراد علاقمند نمی توانند بطور همزمان در بيش از يک رشته تحصيل نمايند ولی مراکز آموزش عالی الکترونيکی اين امکان را برای علاقمندان ميسر می سازد .
 
۶- دسترسی Online به کتابخانه ديجيتال

در مراکز آموزشی فعلی بخاطر محدوديت ، معمولاً  نسخه های محدودی از يک کتاب در کتابخانه ها برای استفاده دانشجويان نگهداری می شود که اين امر مشکلاتی ايجاد می کند . فرضاً  اگر چندين دانشجو نسخه های کتاب بخصوصی را برای استفاده از کتابخانه به امانت گرفته باشند مابقی دانشجويان شانس استفاده  از آن کتاب را در زمانی که به امانت برده شده است را  از دست می دهند که اين امر در مورد کتابهای کمياب شديدتر است .
علاوه بر آن  به مرور زمان کتابهای موجود در کتابخانه به دليل استفاده نامناسب دانشجويان از آنها از بين می رود يا کيفيت خود را از دست می دهند . تمامی مسائل گفته شده برای مقالات و مجلات نيز صادق است . ولی در سيستم آموزش الکترونيکی با استفاده از کتابخانه ديجيتال، تمامی کتب ، مقالات بصورت Online در اختبار دانشجو است و مشکلات مطرح شده در مورد محدوديت استفاده از آنها در زمان خاص يا از بين رفتن آنها به مرور زمان مرتفع می گردد .
 
۷- بالا رفتن ميزان اثر بخشی و بازده آموزشی :

در اين روش چون فرايند آموزش و يادگيری به صورت کار گروهی می باشد و همچنين بخاطر ارتباط هميشگی بين خود دانشجويان  و يا بين دانشجويان و اساتيد دوره ها و مباحث گروهی و انجام تکاليف بصورت گروهی و جمعی ، طبيعی است که بازده آموزشهای داده شده بيشتر از حالت آموزش فردی بوده و دانشجو رغبت بيشتری به يادگيری و تمرين از خود نشان بدهد.
در اين سيستم چون کليه مباحث درسی و پرسش و پاسخها در بانکهای اطلاعاتی ذخيره می شوند ، بنابراين حتی اگر دانشجويی در اين مباحث گروهی شرکت نداشته باشد ، باز هم می تواند از نتيجه اين مباحث انجام گرفته بهره مند شده و مطالب زيادی را آنها ياد بگيرد .
 


سامانه های الکترونیک
تماس با ما
013-33690274-8
رشت، بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین)
کد پستی 4199613776
مجتمع دانشگاه گیلان