صفحه اصلی   دانشکده در یک نگاه    تماس با ما    خبـرها    صفحه اول دانشگاه   صفحه اصلی
 درباره دانشکده
 مدیریت دانشکده
 دانشکده در یک نگاه
 گروه های آموزشی
 تحصیلات تکمیلی
 پژوهش
 خبـرهـا
 اعضای هیأت علمی
 کارمندان
 امکانات و آزمایشگاه
 همکاری ها
 خدمات ورزشی
 تماس با ما
    
  گروه های آموزشی1- گروه فیزیولوژی ورزشی ، مدیرگروه دکتر حمید اراضی، مرتبه علمی دانشیار

اعضاء گروه فیزیولوژی ورزشی

 1- دکتر حمید محبی، استاد

2- دکتر فرهاد رحمانی نیا، استاد

3- دکتر ارسلان دمیرچی، دانشیار

4- دکتر بهمن میرزایی، استاد

5- دکتر حمید اراضی، دانشیار

6- دکتر جواد مهربانی، استادیار

7- منیژه منصور صادقی، مربی

2- گروه مدیریت ورزشی، مدیرگروه دکتر نوشین بنار، مرتبه علمی استادیار

اعضاء گروه مدیریت  ورزشی

1- دکتر رحیم رمضانی نژاد، استاد

2- دکتر مهرعلی همتی نژاد، دانشیار

3- دکتر نوشین بنار، استادیار

4- دکتر شهرام شفیعی، استادیار

5- دکتر گوهر رستمی، استادیار

6-مینا ملایی

7- سیدمهدی محمدی، مربی 

3- گروه   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، مدیرگروه دکتر حسن دانشمندی، مرتبه علمی دانشیار

اعضاء گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی 

 1- دکتر حسن دانشمندی، دانشیار

2- دکتر علی اصغر نورسته، دانشیار

3- دکتر علی شمسی، استادیار

4-دکتر نادر سمامی، استادیار

5- مرتضی اکبر، مربی

جدول دروس ترمیک کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

جدول دروس ترمیک دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

4-گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیرگروه دکتر علی شمسی، مرتبه علمی استادیار

جدول دروس دوره کارشناسی

 

 

   
  پشتیبانی و به روز رسانی از : روابط عمومی دانشگاه  
تلفن 6690571 - 0131 :: pr@guilan.ac.ir